Kategórie
Rôzne

Slovensko potrebuje Eduvolúciu

Až doteraz každé voľby si politické strany a hnutia napísali svoje programy, snažili sa presvedčiť vás o tom, že majú odborníkov a ak aj majú prísť nejaké zmeny, tak to nebude veľmi bolieť. Potom tempom slimáka, vyhovárajúc sa na partnerov, opäť nič nespravili s postavením učiteľa a hlavne s odstraňovaním vzdelávacích bariér pre všetky deti. Pevne verím, že to už bude inak a v tomto článku vám predstavím svoju víziu, kam by sme sa mohli posunúť a byť viac ambicióznejší. Nielen hovoriť a písať o najlepšom možnom vzdelávacom svete, ale ho aj vytvoriť.

Ako by to mohlo vyzerať

Základom novej vízie pre vzdelávanie bude presadenie vývoja súbežného vzdelávacieho systému, ktorý bude metódou, ako oveľa dynamickejšie overiť a uviesť do použitia prístupy, pri ktorých sa to v školstve z rôznych dôvodov dá urobiť len ťažko. Súbežný systém zasiahne len tie subjekty, ktoré sú v ňom odhodlané fungovať. To znamená, že súbežný vzdelávací systém nie je doplnkom školstva, ale jeho plnohodnotnou a rovnoprávnou alternatívou.
Zmeny prebehnú na úrovni legislatívy, v praxi sa dá postupovať podľa potrieb účastníka vzdelávania ako zákazníka a ponuky vzdelávania, nastavení podmienok a zadefinovaní presných kritérií.
Tento proces nazývam EDUVOLÚCIA ako spojenie slov edukácia (výchova, vzdelávanie, komplexné celoživotné rozvíjanie osobnosti človeka) a latinského voluto, čo značí otočenie, obrat i premýšľanie. Bude stáť na zásadách otvorených dverí alternatíve a skutočnej decentralizácie, pričom jej základnými piliermi bude ponuka pre funkčnú alternatívu a skutočnú dokončenú decentralizáciu.

Ale poďme si postupne predstaviť základné body vízie, ktorá je východiskom zo súčasného prešľapovania na mieste.

FUNKČNÁ ALTERNATÍVA ALEBO OTVORENÉ DVERE
Školstvo dnes je štátom jediná preferovaná forma poskytujúca vzdelanie, aj keď už dávno stratila svoje privilegované postavenie. Žiadny relevantný odborník so sociálnym cítením nemôže mať v záujme rušiť tento stav, pokiaľ dopyt po jeho službách naďalej existuje.
✔ Spustíme vývoj paralelného vzdelávacieho systému, ktorý bude postupne nabiehať s určitým časovým vymedzením. Bude si to vyžadovať zmenu Ústavy SR a ďalších zákonov k čomu budeme vytvorená dostatočná finančná rezerva.
✔ Výsledkom bude skutočne inkluzívne vzdelávanie pre detí s rozmanitým potenciálom na zabezpečenie rovnosti ich šancí.
✔ Každá škola má byť otvorená všetkým deťom vo svojej lokalite a pripravená na to, aby im umožnila naplniť ich základné právo na kvalitné vzdelanie. Inkluzívne prostredie je prirodzené a vytvára príležitosti pre účasť na dianí pre každého jednotlivca. Odlišnosť a rozmanitosť je príležitosť prospešná celku. Inkluzívne vzdelávanie podporuje dynamický systém vzdelávacích a odborných služieb, ktorý flexibilne reaguje na potreby dieťaťa, rodiny a učiteľa. Hovoríme o procese a nie o stave.

SKUTOČNÁ DECENTRALIZÁCIA ALEBO REŠPEKTOVANIE ZODPOVEDNOSTI REGIÓNOV
Dôležitosť zmeny vidím v regiónoch, ktoré najlepšie poznajú vlastné potreby. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa zmení na Ministerstvo vzdelávania a v rámci prenosu kompetencií na regióny bude plniť iba kontrolnú a podpornú funkciu.
✔ Materské a základné školy by naďalej spravovali obce, ktoré ale musia spĺňať presne stanované kritéria plnohodnotného zriaďovateľa tak po finančnej, kvalifikačnej a materiálno-technickej stránke.
✔ Tieto vopred definované kritéria ministerstvom by posudzovali a za ich dodržiavanie zodpovedali kraje, rovnako ako aj za oblasť financovania. Ministerstvo by bolo zodpovedné za priebežnú kontrolu, odborné poradenstvo a malo by možnosť prevziať školy v krízovom režime, ak to bude nevyhnutné pre potreby celoslovenskej školskej siete.
✔ Stredné školy by boli v kompetenciách vytvorených krajských vzdelávacích rád s rovnocennými zastúpením všetkých zriaďovateľov. Považujem prideľovanie smerných čísel o počte žiakov z centrály v Bratislave za nesprávne. Nemám informácie o tom, žeby sa spomínané prideľovanie vykonávalo na základe analýz, ktoré by vychádzali z historických čísel a zároveň definovalo víziu ministerstva, ktorým smerom sa má uberať.
✔ VÚC poznajú situáciu v krajoch najlepšie a preto sú najschopnejšie vo vytváraní kvalitnejšieho vzdelávacieho systému. Majú aj lepšie vzťahy so spoločnosťami v regióne ako ministerstvo a preto majú tendenciu si dohodnúť spoluprácu s nimi skôr, akokeby to malo za školy robiť ministerstvo. VÚC budú mať na starosti vlastnú vzdelávaciu politiku, ktorá vznikne na základe prepracovanej analýzy s podporou analytického útvaru ministerstva. Ministerstvo bude primárne koordinovať celý proces tvorby vzdelávacej politiky v spolupráci s VÚC. Aby vo vzdelávacej politike boli zabezpečené primárne špecifické potreby kraja a zároveň bola dosahovaná požadovaná kvalita definovaná ministerstvom.

POTREBNÁ ZMENA ÚSTAVY A FINANCOVANIA
Dôležitá je motivácia a nie nútenie pod hrozbou trestu. Otvorme diskusiu, aby vzdelávanie smerovalo od povinnej školskej dochádzky k vytváraniu rovných podmienok pre vzdelávanie a podpory práva na vzdelanie.
✔ Modernizácia vzdelávania je v súčasnom právnom systéme Slovenskej republiky nemysliteľná bez zmeny ústavy.
✔ V dôsledku toho, že ústava zmieňuje povinnú školskú dochádzku, a že zaručuje bezplatnosť vzdelania len v školách, školy získali monopolné postavenie pre neplnoletých. Pojem školská dochádzka vyjadruje chodenie na nejaké miesto, ktoré je školou. Budúcnosť ale patrí iným formám vzdelávania, ktoré na rozdiel od školskej dochádzky ako prejavu „vzdelávania nohami“ z pohľadu flexibility a variability, očakávaných výsledkov a efektívnosti vzdelávacieho systému výrazne predbiehajú školský spôsob vzdelávania.
✔ K myšlienke povinného a bezplatného vzdelávania treba pristupovať hlavne ako k súčasti zabezpečenia práva dieťaťa na vzdelanie. Toto právo je definované ako povinnosť štátu, samospráv a rodičov vytvoriť pre dieťa vzdelávacie možnosti. Iné prístupy môžu viesť k zavádzaniu obmedzení, ktoré môžu byť príčinou nižšej efektívnosti vzdelávania alebo úrovne vzdelanosti spoločnosti.

PREMENA VZDELÁVANEHO NA VZDELÁVAJÚCEHO
Premena vzdelávaného na vzdelávajúceho je spojená s odstránením prekážok brániacim rozvoju osobného potenciálu. Modernizácia vzdelávania je nemysliteľná bez zmeny prístupu k vzdelaniu ako takému.
✔ Zásadná systémová zmena, ktorá zrejme jediná môže zabezpečiť plné rozvinutie osobného potenciálu žiaka a študenta, je premena študenta zo „vzdelávaného“ na „vzdelávajúceho sa“.
✔ V súčasnom školskom systéme vzdelávania je študent objektom vzdelania – iný subjekt rozhoduje o obsahu a formách jeho vzdelávania. Systém nedokáže flexibilne rešpektovať aktuálne záujmy a potreby vzdelávaného vďaka podnetnému prostrediu, prirodzenej potrebe rastu a učenia sa. Študent tak nemá možnosť plne rozvinúť svoj osobný potenciál.
✔ V reformovanom systéme, kde študent je subjektom vzdelávania, sám rozhoduje o obsahu a formách svojho vzdelávania. V zhode so svojimi aktuálnymi záujmami a potrebami. Rozvoju osobného potenciálu nebránia žiadne systémové prekážky.
Pracovne to nazvime „švédsky vzdelávací stôl“, ktorý poskytne možnosť žiakom a študentom ako vzdelávajúcim zostaviť svoj obsah vzdelávania a postupovať cez ročníky bez obmedzovania, ak splnia podmienky overenia kvalifikácie, portfóliového preskúšania pri nastavení reálne samoriadeného vzdelávania.
Vzdelanie dosiahnuté aj mimo siete škôl na základe nejakej skúšky či praxe bude uznané v súlade s Berlínskou deklaráciou o validácii predchádzajúceho učenia sa.

VYTVORENIE SÚBEŽNEHO VZDELÁVACIEHO SYSTEMU SO ZADEFINOVANÝMI AKTÉRMI A VZDELÁVACÍM PROSTREDÍM
Systém podpory učenia a vzdelávania obsahuje bude obsahovať tieto tri najdôležitejšie prvky: Študent, Vzdelávacie prostredie a Certifikačná autorita.
Vzťahy medzi subjektmi sa vytvárajú na základe dohody.
✔ Študent v rámci Systému je človek, ktorý má potrebu alebo záujem niečo sa naučiť a hodlá na to využiť nejaké vzdelávacie prostredie poskytované v Systéme. Študent obvykle súbežne využíva viacero vzdelávacích prostredí, pričom ich zmes sa priebežne mení. V rozsahu nároku na bezplatné vzdelanie je to práve študent, ktorí rozhoduje o tom, v ktorých vzdelávacích prostrediach míňa štátom poskytnutý kredit bezplatného vzdelávania, ktorý mu náleží. Štát len kontroluje, či kredit nie je zneužívaný na iné účely.
✔ Vzdelávacie prostredie je usporiadanie miesta, prostriedkov a osôb. Vzdelávacie prostredia sú veľmi rozmanité, čo sa týka veľkosti, zamerania, vybavenia a pochopiteľne aj kvality. Za vzdelávacie prostredie môžeme však považovať aj poslucháreň s učiteľom, telocvičňu alebo plaváreň s príslušným personálom, ale napríklad aj všeobecne orientovanú herňu s podporným personálom. Vzdelávacie prostredie nemá právnu subjektivitu, ide skutočne len o usporiadanie. Správcom prostredia však je vždy právny subjekt – poskytovateľ vzdelávacieho prostredia, ktorý za prostredie vystupuje a nesie zodpovednosť. Tento subjekt prostredníctvom vzdelávacieho prostredia okrem iného presadzuje svoje záujmy v oblasti vzdelávania. Študent využívajúci vzdelávacie prostredie vstupuje do právneho vzťahu so správcom prostredia. Minimalizácia legislatívnych obmedzení vzdelávacích prostredí, ktoré sa týkajú obsahu a foriem vzdelávania.
✔ Certifikačná autorita je deklarovaná schopnosť právneho subjektu posúdiť vzdelávacie prostredie alebo obsah a úroveň študentom dosiahnutého vzdelania. V právnych vzťahoch týkajúcich sa Systému vystupuje tento subjekt ako nositeľ príslušnej certifikačnej autority. Svojou certifikačnou činnosťou ovplyvňuje kvalitu a smerovanie vzdelávania a potvrdzujú dosiahnuté vzdelanie. Certifikačnú autoritu si môže subjekt získať povesťou svojej certifikačnej činnosti, alebo mu môžu byť daná formálne, ak subjektu plynie zo zákona. Zmyslom certifikácie je zabezpečovať potrebnú mieru istoty pri vytváraní zmluvných vzťahov v rámci Systému a nastavovať okrajové podmienky pre obsah systému. Štát svoje záujmy v oblasti vzdelávania uplatňuje predovšetkým prostredníctvom certifikačných autorít.

Na záver spomeniem, že systém sa formuje tak, že študenti, vzdelávacie prostredia a certifikačné autority sa do Systému zavádzajú zápisom do osobitného registra. Na zápis do registra bude pri splnení formálnych podmienok právny nárok. Zriadením, spravovaním a prevádzkovaním registra bude poverený centrálny orgán štátnej správy (napríklad ministerstvo vnútra).

Ak sa vám podarilo dostať v tomto ťažkom texte až sem, dávam vám do pozornosti ešte túto výzvu. Už bolo dosť málo ambicióznych cieľov, po týchto voľbách začnime vytvárať najlepšie vzdelávacie prostredie pre každého tak, aby si mohol vybrať takú vzdelávaciu cestu, ktorá ho najlepšie pripraví pre život.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.