Šport a kvalita života

Sledujte ma aj
Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube

Šport a kvalita života

…keď šport nie je len zábavkou pre oligarchov, ale možnosťou pohybu pre každého.

Šport je fenomén, ktorý spája pohyb so zdravím, zdravie s efektivitou a produktivitou. Tie sú zas podmienkou prosperujúcej ekonomiky a spokojného života. Šport znamená starostlivosť o zdravie, a tým aj nižšie náklady na zdravotnú starostlivosť pre jednotlivca aj spoločnosť. Prináša disciplínu, formuje pevnú vôľu a morálku.

Výzvy a problémy

V súčasnosti za nás robia veľa práce stroje, ľudia sa venujú pohybu stále menej. Dokonca aj deti, pre ktoré je šport úplne prirodzenou aktivitou, ním trávia veľmi málo času. Venujú sa digitálnym hrám, televízii a mobilom.

Štát nepodporuje šport systematicky, len náhodnými dotáciami, ktoré sú často politicky motivované. Dôsledkom nesystémového prístupu je úpadok športovej aktivity detí a mládeže, postupný nedostatok náradia a náčinia v školských telocvičniach, zjednodušenie vyučovania telesnej výchovy na loptové hry, zanedbaná príprava talentovanej mládeže a pokles úspechov slovenského športu na medzinárodnej scéne. Vo vrcholovom manažmente sme svedkami korupčného správania a nekompetentného riadenia, čo sa prejavuje demotiváciou našich špičkových športovcov.

Nízka podpora športu a nedostatočné investície do rekreačných možností a športovej infraštruktúry vedú k nezdravému životu, obezite, chorobám, stresu a zhoršeniu celkovej kvality života. Tento úpadok vidno najmä na deťoch a mladej generácii.

Na Slovensku nemá štát partnera, s ktorým by riešil prípravu talentovanej mládeže, vrcholového športu a športu pre všetkých. Šport potrebuje strešný orgán, zákon o športe, koncepciu telesnej výchovy mládeže a prostriedky na financovanie. Okrem toho musí existovať sieť miestnych klubov, stredísk, spolkov a dostatok športovísk pre záujmové a voľnočasové aktivity.

Naše riešenia

Kvalitnejší šport na školách
 1. Navrhneme zvýšiť kvalitu výučby telesnej výchovy na všetkých typoch škôl. Zlepšíme vzťah k športu zmenou vzdelávacieho štandardu telesnej výchovy a podporou nových a populárnych športov, ktoré deti motivujú k aktivite. Navrhneme zvýšenie počtu hodín telesnej výchovy na 3 hodiny týždenne.
 2. Navrhneme zlepšiť materiálne a technické podmienky školského športu, podporiť obnovu existujúcich a stavbu nových telocviční, ako aj multifunkčných ihrísk. Navrhneme zlepšiť vybavenie základných a stredných škôl základným náradím a náčiním.
 3. Navrhneme lepšie finančne motivovať a podporovať športovú prípravu detí a mládeže v školách, organizovať inšpirujúce športové súťaže v školách, medzi školami až po celoštátnu úroveň, kde sa objavia nové talenty.
 4. Navrhneme zlepšiť financovanie športových gymnázií.
 5. Navrhneme vytvoriť podmienky pre športovanie handicapovaných detí (otvoríme diskusiu o potrebe národného bezbariérového športoviska).
 6. Navrhneme zavedenie projektu zameraného na zníženie negatívneho vplyvu nesprávneho sedenia na zdravý vývoj chrbtice.
Prehľadnejšie a účinnejšie financovanie športu
 1. Navrhneme podporiť budovanie hál a multifunkčných športovísk v každom kraji. Navrhneme zlepšiť športovú infraštruktúru slovenského športu na všetkých úrovniach – šport pre všetkých, pre talentovanú mládež, výkonnostný aj vrcholový šport, ako aj bezbariérové športoviská pre postihnutých športovcov.
 2. Navrhneme sfunkčniť športové poukazy.
 3. Podporíme zefektívnenie riadenia športu, pomôžeme župám a mestám pri jeho riadení.
 4. Navrhneme účinné daňové zákony, ktoré by súkromným firmám umožnili investovať do športu a športovísk, financovať kluby, zväzy a jednotlivých športovcov.
 5. Navrhneme, aby výnosy zo stávkových kancelárií vo väčšej miere smerovali do športu.
Talentovaná mládež, podpora trénerov a zákon o športe
 1. Športovým zväzom navrhneme vytvoriť lepšie podmienky na vzdelávanie trénerov, podporíme výskum a technologický vývoj v oblasti vrcholového športu.
 2. Navrhneme otvoriť diskusiu o fungovaní Útvarov talentovanej mládeže, predovšetkým v olympijských športoch a navrhneme zabezpečiť dostatok trénerov z povolania pri práci s talentovanou mládežou.
 3. Navrhneme zvážiť vytvorenie výskumného ústavu pre šport na báze Národného športového centra, ktoré v súčasnosti nemá jasnú náplň. Takisto navrhneme zvážiť vytvorenie Metodického ústavu riadenia prípravy talentovanej mládeže.
 4. Navrhneme podporovať rozvoj všetkých, nielen vybraných športov, ako sú futbal, tenis, hokej či atletika. Parametrom prideľovania financií by nemala byť medzinárodná a domáca popularita športov, ale výsledky dlhoročného sledovania a vyhodnocovania výskumných ústavov.
 5. Navrhneme zefektívniť účinnosť zákona o športe a účinnosť právnej ochrany športovcov (športový ombudsman, kontrolór športu, informačný systém pre všetky športy, federácie a kluby).
14. apríla 2018