Veda a výskum

Sledujte ma aj
Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube

Veda a výskum

… keď veda, výskum a inovácie sú potenciálom rozvoja, nie príťažou.

Slovensko je už po dlhé stáročia miestom, kde sa rodili veľké vynálezy. Od banského stroja až po turbínu, tvoriví ľudia pretvárali svet a menili ho k lepšiemu. Vynálezcovia ako Aurel Stodola alebo vedci ako Matej Bel sa rodia na Slovensku aj dnes. Vedecko-výskumné zázemie sa však rozpadáva, a tak často musia opustiť svoju vlasť, aby uskutočnili svoj sen a objavili niečo prelomové. Slovensko v nich stráca elitu, inovácie a budúcnosť.

Výzvy a problémy

Napriek finančnej poddimenzovanosti patrí Slovensko medzi krajiny s dlhou vedecko-výskumnou tradíciou. Naši vedci stále dokážu prísť s prelomovými objavmi napríklad v biológii, materiálových alebo informačných technológiách.

Podfinancovanie vedy je dlhodobým problémom, sme na chvoste krajín EÚ. Aj naši susedia z V4 dávajú v pomere k HDP na vedu a výskum viac ako my.

Problémom je aj nízka možnosť uplatnenia mladých vedcov na Slovensku pre slabé finančné ohodnotenie. Vedci buď odchádzajú do iných odborov alebo hľadajú vedecké uplatnenie v zahraničí. Zväčšuje sa generačná medzera v radoch slovenských vedcov a úniky najtalentovanejších do zahraničia.

Naše riešenia

Financovanie vedy
 1. Navrhneme posilnenie financovania vedy zo súčasných 0,88 % HDP na minimálne 1,5 % HDP do roku 2024.
 2. Navrhneme skvalitniť hodnotiaci proces grantov a stimulov. Hodnotenie budú vykonávať najmä zahraniční experti bez konfliktov záujmov. Zvýši sa tým transparentnosť a spravodlivosť hodnotiaceho procesu, v ktorom budú vyhrávať tí najlepší.
 3. Navrhneme znížiť administratívnu náročnosť daňových úľav pri investíciách do výskumu a vývoja. Zámerom je, aby aspoň 50 % financií na vedu a výskum pochádzalo od súkromných spoločností, kde je najvyšší inovačný potenciál.
 4. Navrhneme centralizáciu všetkých agentúr, ktoré prerozdeľujú granty a stimuly pre základný a aplikovaný výskum na Slovensku. Podporíme vznik novej centrálnej grantovej agentúry, ktorá zrýchli čerpanie eurofondov, zefektívni predkladanie grantových výziev, bude kontrolovať transparentnosť hodnotiaceho systému, vedecké výstupy (publikácie, patenty, zavádzanie inovácií do praxe atď.) financovaných projektov a bude mať právo odobrať riešiteľovi grant alebo stimul pri nesplnení míľnikov. Centrálna grantová agentúra bude mať tiež za úlohu predkladať vláde:
  1. Raz ročne akčný plán pre stabilizáciu a zlepšenie vedeckého systému.
  2. Návrh ročného rozpočtu pre vedu a výskum (s postupným zvyšovaním až na európsky priemer v priebehu nasledujúcich 5 rokov).
  3. Predkladať výročnú hodnotiacu správu o efektivite využitia finančných zdrojov, kvalitu vedeckých výstupov, atď.
 5. Navrhneme zvýhodniť renomované univerzity, ktoré produkujú kvalitných absolventov do praxe a majú špičkový výskum, oproti tým, ktoré nedosahujú potrebnú kvalitu.
 6. Navrhneme schému post-doktorandských štipendií (na 4 až 5 rokov), ktoré umožnia našim najlepším absolventom PhD. štúdia absolvovať kvalitnú vedeckú stáž v špičkových vedeckých tímoch na prestížnych univerzitách v USA, západnej Európe, Kanade, Austrálii atď. Budú podmienené tým, že štipendisti sa po stáži vrátia na Slovensko a integrujú do slovenskej vedy a výskumu. Podporíme ich návratovými grantmi a start-up balíčkami, aby mohli v špičkovej vede a výskume pokračovať aj na Slovensku.
Ohodnotenie vedcov
 1. Navrhneme opatrenia pre postupný návrat slovenských vedcov, ktorí sa uplatnili v zahraničí tak, aby mohli pokračovať vo svojom výskume doma a budovať tu perspektívne vedecké tímy.
 2. Navrhneme zatraktívniť návratové štipendiá, na ktoré bude nadväzovať cielená a rýchla grantová schéma, ktorá umožní navrátilcom získať vedecký projekt na prvé roky ich pôsobenia.
 3. Navrhneme opatrenia na prilákanie kvalitných vedcov zo zahraničia, ktorí by časť svojho know-how mohli odovzdať tímom vedcov u nás cez štipendiá, ktoré im vytvoria atraktívne podmienky na dlhodobú vedeckú prácu.
 4. Navrhneme zrovnoprávniť finančné ohodnotenie zahraničných vedcov, hosťujúcich u nás, s domácimi vedcami, vrátane post-doktorandských pozícií.
 5. Navrhneme, aby sa na zlepšenie hodnotenia vedcov, zapojených do európskych a medzinárodných projektov, využíval index Impakt faktor, ktorý sleduje publikačnú činnosť vedcov. Zvýši sa tým zapojenie do európskych programov ako Horizont 2020, Dunajská stratégia a podobne.
 6. Navrhneme postupné zvyšovanie platov slovenských vedcov na úroveň priemeru v EÚ.
Vedecká politika
 1. Navrhneme zjednotiť vedecké politiky a stratégie s európskym akčným plánom Horizont Europe a jeho prioritami, ako sú zdravie obyvateľstva, kreatívny priemysel, mobilita, civilná bezpečnosť, inkluzívna spoločnosť, klimatická kríza, nové prírodné a obnoviteľné zdroje, životné prostredie, moderné poľnohospodárstvo, moderná energetika atď.
 2. Navrhneme zlepšiť popularizáciu vedy v spoločnosti prostredníctvom novej národnej stratégie a podporou mediálnych tréningov pre vedcov a vedeckých tréningov pre média. Zameriame sa na podporu existujúcich podujatí na zvyšovanie povedomia o dôležitosti vedy pre spoločnosť.
 3. Podporíme start-upové a spin-offové grantové programy ako inovačné vouchery, najmä cez Slovak Investment Holding (SIH), návratné finančné príspevky, bezúročné pôžičky na nákup technológií, možnosť spolufinancovania registrácie patentu štátom a podobne. Podporíme príchod rizikového kapitálu na rýchle testovanie inovačných riešení.
 4. Podporíme internacionalizáciu aj otvorenosť vedeckého systému. Podporíme výučbu a publikovanie doktorandských prác v angličtine. Budeme podporovať cezhraničnú mobilitu študentov, vedcov a profesorov.
 5. Navrhneme transformáciu ústavov SAV na verejno-výskumné inštitúcie s cieľom zlepšiť aplikáciu výsledkov výskumu a vývoja a zjednodušiť ich spoluprácu s podnikateľskou sférou.
 6. Navrhneme znížiť byrokratickú záťaž vedcov pri používaní vysúťažených peňazí. Pre potreby nakladania s „výskumnými“ peniazmi prehodnotíme pravidlo o limite nákupov do 5-tisíc eur a povinnosť nakupovať cez elektronické trhovisko.
 7. Navrhneme zmiernenie požiadaviek zákona o verejnom obstarávaní pre vedu a výskum. Prostriedky určené na výskumné (t. j. nie prevádzkové) aktivity by nemali podliehať pravidlám verejného obstarávania v takej miere, ako pri bežných tovaroch a službách.
 8. Podporíme nové grantové schémy na popularizáciu vedy a techniky na základných, stredných a vysokých školách a verejných vedeckých festivaloch typu Noc výskumníkov, Týždeň vedy a techniky a podobne.
 9. Navrhneme zjednodušiť pravidlá pre posudzovanie projektov s cieľom znížiť tzv. „time-to-grant“.
 10. Podporíme výstavbu regionálnych vedecko-technických múzeí s interaktívnymi expozíciami, aby stimulovali záujem detí o štúdium vedy, techniky a voľbu vedeckej kariéry.
 11. Navrhneme zjednotiť a sprehľadniť podmienky na získanie grantov zo štrukturálnych fondov pre vedu a výskum a znížime byrokraciu pri ich získavaní.
14. apríla 2018